Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 68
400,000đ
Số Tướng 73
Rank K.Cương
Số Skin 80
600,000đ
Số Tướng 70
Rank K.Cương
Số Skin 56
400,000đ
Số Tướng 77
Rank K.Cương
Số Skin 65
350,000đ
Số Tướng 51
Rank B.Kim
Số Skin 41
350,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Cương
Số Skin 37
350,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 60
350,000đ
Số Tướng 60
Rank K.Cương
Số Skin 61
350,000đ
Số Tướng 56
Rank K.Cương
Số Skin 44
300,000đ
Số Tướng 51
Rank K.Cương
Số Skin 54
250,000đ
Số Tướng 58
Rank K.Cương
Số Skin 52
300,000đ
Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 38
300,000đ
Số Tướng 62
Rank K.Cương
Số Skin 42
300,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Cương
Số Skin 46
300,000đ
Số Tướng 54
Rank B.Kim
Số Skin 39
200,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 32
200,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 48
250,000đ
Số Tướng 50
Rank B.Kim
Số Skin 29
200,000đ
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 36
200,000đ
Số Tướng 81
Rank K.Cương
Số Skin 79
600,000đ