Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 22
44,000đ 40,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 19
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 47
Rank K.Cương
Số Skin 20
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 25
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 23
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 11
44,000đ 40,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 26
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 25
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 40
Rank C.Thủ
Số Skin 31
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 37
Rank K.Cương
Số Skin 27
55,000đ 50,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 17
44,000đ 40,000đ
Số Tướng 59
Rank K.Cương
Số Skin 64
330,000đ 300,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 14
44,000đ 40,000đ
Số Tướng 63
Rank K.Cương
Số Skin 80
330,000đ 300,000đ
Số Tướng 99
Rank K.Cương
Số Skin 141
770,000đ 700,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 16
44,000đ 40,000đ
Số Tướng 74
Rank K.Cương
Số Skin 57
242,000đ 220,000đ
Số Tướng 71
Rank K.Cương
Số Skin 56
220,000đ 200,000đ
Số Tướng 72
Rank K.Cương
Số Skin 70
275,000đ 250,000đ
Số Tướng 72
Rank C.Thủ
Số Skin 70
330,000đ 300,000đ