Mã số #
Giá tiền
Số tướng
Số trang phục
Số trang ngọc
Rank
Rank
Số Tướng 50
Rank K.Cương
Số Skin 50
77,000đ 70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 32
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 40
77,000đ 70,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 31
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 31
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 43
Rank K.Cương
Số Skin 28
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 45
Rank K.Cương
Số Skin 23
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 45
Rank K.Cương
Số Skin 24
66,000đ 60,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 46
77,000đ 70,000đ
Số Tướng 44
Rank K.Cương
Số Skin 28
70,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 27
70,000đ
Số Tướng 46
Rank K.Cương
Số Skin 31
70,000đ
Số Tướng 41
Rank K.Cương
Số Skin 30
60,000đ
Số Tướng 48
Rank K.Cương
Số Skin 40
70,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 17
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 35
70,000đ
Số Tướng 42
Rank K.Cương
Số Skin 36
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 33
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Rank
Số Skin 39
70,000đ
Số Tướng 40
Rank K.Cương
Số Skin 44
70,000đ